• Vefsna et verna vassdrag
  Et vassdrag er et sammenhengende system av bekker, elver, innsjøer og isbreer. Vassdragsvern betyr først og fremst å verne vassdrag mot kraftutbygging. Foto: Are Halse

 • På 1960-tallet var Norge inne i en periode med omfattende utbygging av kraftverk. For å sikre noen av våre vassdrag mot utbygging ble verneplan for vassdrag innført. Foto: Blue Elf, Wikimedia

 • Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørsfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Foto: Are Halse

 • Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. Foto: Syvia Smith Meyer, NVE

 • Årsaken til at et vassdrag er vernet kan være mange. Det kan være ønske om å bevare uberørt natur, vassdragets betydning for naturvitenskap, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner, vannkvalitet og reindrift og flere andre grunner. Foto: Are Halse

 • Vefsna er det største vassdraget i Nordland. Den første delen av Vefsna som ble vernet var Svenningdalselva ovenfor Trofors i 1993. Foto: Are Halse

 • I 2009 vedtok Stortinget å verne hele Vefsna med unntak av Gluggvasselva, Fiskelauselva og Elvasselva. Foto: Are Halse

 • Vassdraget Vefsna er en viktig del av et variert landskap som omfatter både fjell, dal, slette og utløp i fjord. Foto: Rafael Konieczny, Wikimedia

 • Vefsna har mye uberørt natur og rikt naturmangfold. Friluftsliv og reindrift er viktige bruk. Foto: Are Halse

 • Vefsna er i verneplanen også et anbefalt type – og referansevassdrag. Foto: Sylvia Smith Meyer