Kultur
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Kongelig laksefiske
- Samebygda Masi
- Alta-kautokeino-striden
- Flom
- Isgang i Altaelva
- Elvesandjeger
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Elvesandjeger

Altavassdraget har et rikt biologisk mangfold knyttet til elvebreddene. Der er et større antall billearter her enn langs andre elvebredder i Finnmark, og den sjeldne elvesandjegeren er en av dem. 

Elvesandjegeren er en bille, med det klingende latinske navnet Cicindela maritima. Den blir 12-15 mm lang, og er et utpreget rovdyr med store kjever. De voksne sandjegerne jakter aktivt fra de kryper opp etter overvintring i sanden de første varme vårdagene mot slutten av april. De viktigste byttedyrene er maur, bier, biller, teger og sommerfugler.

 

   Elvesandjeger. Foto: Markku Ojala/Wikimedia

Elvesandjegeren lever på soleksponert, vegetasjonsløs finsand nær vann, og da særlig langs elvebredder. Dette er et miljø der regelmessig flom spiller en sentral rolle. Flommene forstyrrer elvekantmiljøet slik at det ikke gror igjen, samtidig som nye åpne flater dannes langs elva. På slike sandbanker holder også andre sjeldne og trua insekter til.

 

    Elvekantmiljøet som elvesandjegeren trives i ved Paskasaari flomløp. Foto: Anders Bjordal/NVE

 

Denne billen er så sjelden at den står oppført som sterkt truet i den norske «rødlista». I Norge finnes den på noen få steder, i tillegg til Altaelva som huser verdens nordligste forekomst av sandjegere.

 


Elvekantmiljøet er møtet mellom rennende vann og land. Slike steder skaper levested for mange arter. Langs elvebredden skjer det til stadig bortsliting av masse (jord, sand, leire, grus og stein), tilføring av masse, overflomming og uttørking. Dette skaper hele tiden en rekke forskjellige leveområder som igjen gir stor artsrikdom. Inngrep langs elvebredden som kanalisering, veibygging, oppdyrking osv., kan virke ødeleggende på disse leveområdene, samtidig som færre arealer til nye leveområder vil være tilgjengelig.

Se film av elvesandjegeren her. 

 

Kilder: miljostatus.no, Artsdatabanken.no