• Haldenvassdraget er kjent for sine mange kanaler og sluser. Foto: Jorunn Engen, Eidskog Museum

 • I vassdraget er det mange små og middels store sjøer. Rødenessjøen nord for Ørje. Foto: Hans A Rosbach

 • Toppdykker hekker ofte ved vann i jordbrukslandskap. Foto: Wikipedia, Marek Szczepanek

 • Vinterlandskap ved Ørje Brug. Foto: Vidar Østenby

 • Starten på Kanalturen ved Ørje Sluser. En padletur fra Ørje til Halden. Foto: Jørn A Fjeld

 • Ørje Brug ved Ørje Sluser var tidligere et tresliperi. I dag ligger Haldenvassdragets Kanalmuseum også her. Foto: Vidar Østenby

 • Ørjefossen ved Ørje Brug. Foto: Jørn A Fjeld

 • Feiring av Dronningens hjemkomst ved Ørje Sluser i 2009. Foto: Wikipedia, Beateus

 • I Øymarksjøen er det funnet signalkreps. Signalkreps er bærer av sykdommen krepsepest som truer edelkrepsen. Foto: Vidar Iversengi.

 • Edelkreps er en truet og sjelden art som finnes i Haldenvassdraget. Foto: Bård Løken, Norsk Skogmuseum

 • Pilkekonkurranse på Rødenessjøen. Foto: Vidar Østenby

 • Elva Tista gjennom Halden by. Foto: Øyvind Holmstad