Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Oter
- Flomsonekart
- Bekkerøye
- Eventyrslottet
- Vatnedalsvatn
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Otra er den største elva på Sørlandet og nummer 9 på lista over Norges lengste elver. Elva renner gjennom Setesdalen, og munner ut i havet ved Kristiansand. Otra har en hovedgren med flere mindre sideelver. Mens Otra renner stille gjennom dalen kan de mange sideelvene være viltre nedover den bratte dalsiden. Det er to store innsjøer i Setesdalen: Åraksfjorden og Byglandsfjorden. Otra renner gjennom de to Agderfylkene.

Foto: Midt-Agder Friluftsråd

Luftig utsikt over Otra og Kristiansand by.


Otra er omkranset av skog og fjell. Landskapet er småkupert. Terrenget veksler fra furumoer og jordbrukslandskap til bratte skogkledde lier og snaufjell. Den varierte naturen gir et rikt dyre- og planteliv. Langs Otra er det viktige hekkeområder for ender og vadefugler. Fiskeørnen hekker også i området. Elva har mange ulike fiskearter. Spesielt for Otra er laksefisken bleke som bare finnes her.

Foto: Midt-Agder Friluftsråd

Med kano kan du oppleve områder det ellers er vanskelig å komme til.


Når kan man vente at flommen kommer i Otra? Flommer er observert til alle årstider. Det vanligste er regnflommer om høsten, men snøsmelteflommer om våren forekommer også. Områdene nederst i Otra er mer utsatt for oversvømmelse enn resten av vassdraget. Tidevann og stormflo i havet gjør at vannstanden i Otra øker. Otra er mindre plaget med flom enn mange andre elver. Det skyldes at vassdraget har flere magasin som kan holde vannet tilbake under flom.

Foto: Agder Energi, Anders Martinsen

Flommende vannmasser i Otra.


Otra er et vassdrag med mange kraftverk og stor produksjon av elektrisk kraft. Vannkraft er en fornybar energikilde. Det er det rennende vannet som omdannes til strøm. I vassdraget er det også flere magasin der vannet lagres før det blir til strøm i kraftverket. På denne måten utnytter man energien i vannet best mulig. Kraftverkene i vassdraget er bygget i ulike tidsperioder. Nomeland kraftverket ble bygget rundt 1920. Den flotte bygningen viser at vannkraften virkelig ble verdsatt. I dag blir nye kraftstasjoner gjerne bygget inne i fjellet.

 Foto: Agder Energi, Anders Martinsen

Nomeland kraftstasjon kalles også katedralen ved Otra. Kraftstasjonen er vakker og stilfull. Selve maskinhallen er lys og luftig innvendig.