Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Halti nasjonalparksenter
- Flommarksområder
- Isgangen i 1893
- Elvebåtene
- Reisa nasjonalpark
- Flom og forbygging
- Tre ulike kulturer
Oppgaver
Til startsiden


Norgeskart

Vil du vite mer? Se i menyen til venstre!

Reisaelva har i løpet av årtusener skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen. Trange daler og kløfter, mektige fosser, elvegjel og jettegryter preger deler av dette vernede vassdraget. Den øvre delen av vassdraget er også sentral i Reisa nasjonalpark.

Reisaelva som har skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte og vakre Reisadalen

Reisavassdraget har sitt utspring i de sørvestlige delene av Finnmarksvidda i grensetraktene mellom Norge og Finnland. Herfra renner elva cirka 120 km i nordvestlig retning til den løper ut i Reisafjorden ved Storslett. Reisadalen er kjent som en spesiell vakker dal hvor store deler kan betegnes som villmark. Stor variasjon i berggrunn og landskap er med og gjør at både plante- og fuglelivet er blant de mest artsrike i Nord-Norge.

Helt spesielle kvaliteter er forbundet med en elvebåttur opp til Mollisfossen som er den høyeste fossen med en fallhøyde 269 m. Om vinteren preges dalen av en rekke frosne fosser og issøyler fra de tallrike sideelvene. Ved Imo går Reisaelva gjennom en cirka kilometerlang elvekløft. I nedre del av Reisavassdraget kan du fiske laks, sjøørret og sjørøye helt opp til Imofossen. Ovenfor Imo er det godt røyefiske i elva, og der kommer også abbor, lake, gjedde og sik inn.

 

På vei oppover Reisa i elvebåt!

Reisadalen og fjella omkring har fra gammelt av vært viktige områder for jakt, fangst og fiske. Her drives fremdeles snarefangst etter rype. Furuskogen ble brukt til trevirke og tjærebrenning. I dag er nasjonalparken og områdene omkring vår-, sommer- og høstbeite for tamrein fra Kautokeino.

I Reisa finner vi tre ulike kulturer. Norsk, samisk og kvensk. ”Kven” er en gammel skandinavisk betegnelse på et finsk folk som holdt til rundt Bottenviken. I dag brukes betegnelsen om personer som nedstammer fra finske innvandrere til Nord-Norge.

 

Rautasuanto nedenfor Mollisfossen