Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Halti nasjonalparksenter
- Flommarksområder
- Isgangen i 1893
- Elvebåtene
- Reisa nasjonalpark
- Flom og forbygging
- Tre ulike kulturer
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Flom og forbygging

Langs store vassdrag som Reisaelva er det bygd mange og store forbygginger. I dag kaller vi disse forbygningene for sikringsanlegg. Anleggene skal hindre at elva graver langs elvebredden og skader hus, veier eller dyrka mark. Langs Reisaelva finner vi både gamle og nye sikringsanlegg. Mange steder er elvekanten sikret med lange murer av steinmateriale. Det er også blitt bygget flomfyllinger langs elva for å styre elvestrømmen å hindre oversvømmelse av viktige områder.

Sikringsanleggene har ført til at lange strekninger av Reisaelva har blitt lagt i kanaler istedenfor at elva følger sitt naturlige elveløp. Anleggene har også ført til at flomslettene og flommarksskogene mange steder har blitt avskåret fra elva.

Økt kunnskap og endret arealbruk gjør at vi i dag ser annerledes på kanalisering av vassdrag enn tidligere. Mange steder, slik som her i Reisa, arbeider vi med å åpne opp sikringsanleggene, der det er mulig, for å skape kontakt mellom elva og dens gamle elveløp. Ved åpning av gamle elvesvinger og flomløp vil disse på nytt kunne fungere som viktige områder for fiskeyngel og annet dyre- og planteliv.
 

Foto: Halti nasjonalparksenter

Sikring av elvekanten med steinmur

 

Foto: NVE Region Nord

Flommarksområder langs Reisaelva