Flom
Historie
Natur
Vil du vite mer?
- Rekordlaksen
- Grensevassdrag
- Isgang
- Laksens vandring
- Deatnu
- Flom og oversvømmelse
Oppgaver
Til startsiden
 

Norgeskart

Grensevassdrag

Grensen mellom Norge og Finland følger Tanavassdraget et stykke. Grensen har ikke alltid gått her. Grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland er opprinnelig samiske områder.

Elva Tana er riksgrense mellom Norge og Finland. I 283 km er Tana grenseelv. Grensen mellom de to landene går i djupålen. Djupålen er det stede i elva der elva er dypest. Djupålen flytter seg fordi elva graver og elveløpet endres over tid. Spesielt under flom har elva store nok krefter til å endre elvebunnen. Derfor justerer en norsk-finsk kommisjon riksgrensen hvert 25. år. Det er ikke satt opp grensemerker langs vassdraget. Det er to bruer langs grensestrekningen. Samelandsbroen ved Utsjok er 316 meter lang og ble åpnet i 1993. Ved Karigasiniemi langt oppe i vassdraget er det også en bru mellom Norge og Finland. Det er vei langs begge sider av elva mellom disse bruene.

Foto: Knut Aune Hoseth, NVE

Isundersøkelser på Tana med Samelandsbrua i bakgrunnen.

Områdene lengst øst i Finnmark er opprinnelig samiske. Tradisjonelle samiske leveveier er reindrift, jakt, fangst og fiske. Samene høstet fra naturen gjennom årstidene. Da våren kom og isen på elva forsvant var det laksen som stod i fokus. Samene brukte området i et fellesskap. Området ble etter hvert delt mellom landene som omkranset fellesområdet. Både Norge, Sverige, Finland og Russland har i dag samisk befolkning.


Norge har flere grenseelver enn Tana. Lenger øst ligger Pasvikelva som er grensen mellom Norge og Russland. Norges grense mot Russland kom i 1826. Dette er Norges yngste riksgrense. I dag er forholdet mellom Norge og Russland nært, men å krysse grensa på elva er forbudt!


Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune markerer også grensen mot Russland. For å markere at områdene vest for elva tilhørte Norge bestemte kong Oscar II at det skulle bygges et kapell i Grense Jakobselv. Kapellet stod ferdig i 1869. Forsvaret har i dag sin nordligste grensestasjon i Grense Jakobselv.
 

 Foto: Anders Bjordal, NVE

Riksgrensen mellom Norge og Russland ved Grense Jakobs elv.